Üye Girişi
Detaylı arama ile firma bilgileri, ürün bilgileri, sektör bilgileri gibi kriterler belirterek daha isabetli sonuçlar elde edebilirsiniz.
2015 Damga Vergisi Oranları
01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir.
(58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)
 
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli
üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu
uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin
sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1.Tahkimnameler (45,30 TL)
2.Sulhnameler (45,30 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri
kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
(254,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak
Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (45,30 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi
olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her
türlü ihale kararları
(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
 aa) Makbuz senedi (Resepise) (15,80 TL)
 ab) Rehin senedi (Varant) (9,30 TL)
 ac) İyda senedi (1,70 TL)
 ad) Taşıma senedi (0,60 TL)
b)Konşimentolar (9,30 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (15,80 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı
özetleri:
ba) Bilançolar (35,00 TL)
bb) Gelir tabloları (16,90 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (16,90 TL)
c) Barnameler (1,70 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (7,00 TL)
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (7,00 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:11
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi
dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya
açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini
temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye,
yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.)
(Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen
makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış
veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine
tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için
düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için
postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi
maddesi için
(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
 ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (45,30 TL)
 bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (60,50 TL)
 bc) Katma değer vergisi beyannameleri (29,90 TL)
 bd) Muhtasar beyannameler (29,90 TL)
 be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (29,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (60,50 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (22,30 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (22,30 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen
muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar
beyanname için (35,50 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve
nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve
tercümeleri.
(0,60 TL)
 
 
 
Altın : 146.58
Euro : 4.1506
Dolar : 3.5407
İmkb : 107800
Bizi Takip Edin
Türk Ticaret Rehberi - Türkiye'nin Ticari Firma Rehberi    Müminderesi yolu, Rüstemoğlu Apt. No:42/12, SahrayıCedit- İSTANBUL    Telefon:    +90 216 355 75 37    +90 216 355 75 38    info@turkticaretrehberi.com
© 2000 - 2022 Türk Ticaret Rehberi - www.TurkTicaretRehberi.com - Her Hakkı Saklıdır